Genel

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Erkek Düşmanıdır

Biliyorsunuz bu ülke, anayasasına “kadınla erkek eşittir” maddesi ile “işe alımda kadınlar kayırılır” maddesini yan yana yazabilmiş bir ülke. Cinsiyet konusunda eşitlik olduğunu söyledikten hemen sonra cinsiyetlerden birinin üstün olduğunu söyleyen bu sarhoş anayasa, zenginlik konusunda eşitliği hiç konu etmiyor. Bu ülkenin “eşitlik” kurumu da bu anayasanın gereğini yapıyor. Bu kurum “servet temelli ayrımcılık” diye bir şey olduğunu öne sürüyor ve bunu çalışma alanına alıyor. Bu konuda ayrımcılık kök salmıştır desek yetmez, resmen bu ülkenin soluduğu hava olmuştur; bunlar için “sarhoş” sözcüğü bile hafif kalıyor. Servet temelli ayrımcılığın olmayışına sosyalizm denir, o da bu ülkede yasaktır. “Sağlık durumu” konusundaki ayrımcılık da kurumun görev alanına giriyormuş. İki yıl boyunca Kovid aşısı olmayanlara nasıl bir eziyet edildiğini herkes biliyor ama sitede yayınlanan kararlar arasında tek bir örnek bulamıyoruz. Demek ki bu konudaki başvurular kabul edilmiyor bile. Nasıl bir çelişki içinde debelendiklerini buralardan anlayın…

 

https://www.tihek.gov.tr/public/editor/uploads/1582925332.pdf

Bu tuhaf kişilerin hazırladığı yukarıdaki rapor “kadın ve erkek eşittir” diye başlıyor, “kadının güçlendirilmesi” ve “kadına şiddetin önlenmesi” diye devam ediyor. Kadını erkekten üstün tutan, yani erkeklerin o alandaki sıkıntılarının kadınınkinden büyük olup olmadığına bakmaksızın yalnızca kadınların sıkıntısına eğilen projeler artık “eşitliğe” nasıl hizmet etmişse ballandıra ballandıra anlatılıyor.

 

https://tihek.gov.tr/upload/file_editor/2020/02/1580887550.pdf

Bu “stratejik plan” da aynı şekilde… Milletin zekasıyla dalga geçiyorlar. “Eşitlik” diye başlayıp kadını kayıran tasarılarla sürüyor. Şöyle düşünün: Irkçılık karşıtı bir belge “Kürtlerin güçlendirilmesi” projesini anlatsaydı nasıl olurdu? Bu tam olarak aynı şey!

 

Kurumun “Ayrımcılıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı” da aynı şekilde. İnternet sitesinde yayınlanmamış bu taslağı ibret belgesi olarak aşağıya ekliyorum.

Bu soytarılığa karşı erkeklerin yapması gereken şudur: İşyerinde, sokakta, kamu işlerinde erkek olduğu için hakkı yenen herkes reddedileceğini bilse bile bu kuruma başvuruda bulunmalıdır. Bu sorumluluk öncelikle avukatların üzerindedir. Bu ülkede istisnasız her erkek sistemli ayrımcılığa uğramaktadır, en belirgin örneklerini Cinsiyetçi Mevzuat yazımızda gösterdik. Bu kurumu şikayetleriyle bunaltmayan erkek toplumunu sefil bir gelecek bekliyor, bu kesin.

 

AYRIMCILIKLA MÜCADELE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TASLAĞI

 

HEDEF 1: AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK ALANINDA HAK TEMELLİ YAKLAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI

 

Eylem Alanı 1.1. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Alanında Hak Temelli Bakış Açısının Yaygınlaştırılmasına ve Kamuoyunda Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması

Faaliyet 1.1.a. Kamusal ve Özel Alanda Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Anket,  Kamuoyu Araştırması, Röportaj, Kamu Spotu, Yarışma Gibi Farkındalık Artırıcı Faaliyetler Düzenlenecektir.

Faaliyet 1.1.b. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Alanında Sempozyum, Konferans, Panel Gibi Etkinlikler Düzenlenecektir.

Faaliyet 1.1.c. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Alanını İçeren Uluslararası veya Bölgesel Komite Raporları, Uluslararası Belgelerin Genel Yorumları veya Açıklayıcı Metinleri ile Mahkeme Kararları Gibi Metinlerin Güncel Çevirisi Yapılarak Kamuoyunun ve Alanda Çalışanların İstifadesine Sunulacaktır.

Faaliyet 1.1.d. Ayrımcılık Yasağı Hukuku Konusunda Bilimsel Araştırmaların ve Bu Alanda Çalışmak İsteyen Araştırmacıların Teşvik Edilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılacaktır.

 

Eylem Alanı 1.2. İnsan Hakları, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Alanlarında Kapsayıcı Eğitimin Güçlendirilmesi

Faaliyet 1.2.a. İnsan Hakları, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Eğitim Programları ve Eğitim Modülleri Hazırlanacak ve Düzenli Eğitimler Verilecektir.

Faaliyet 1.2.b. İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise Düzeyinde Eğitim Müfredatının ve Materyallerin Ayrımcılık Yasağı Hukuku Açısından Revize Edilmesine Katkı Sağlanacaktır.

Faaliyet 1.2.c. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Üye ve Uzmanlarına Düzenli Eğitimler Verilecektir.

Faaliyet 1.2.d. Kamu Sektöründe ve Özel Sektörde İşe Alım (İstihdam) Süreçlerinde Görevli İnsan Kaynakları Personeline İstihdamda Ayrımcılık, Ayrımcılık Teşkil Eden Uygulama Örnekleri, Ayrımcılığın Önlenmesi Konusunda Yapılması Gerekenler ve Önyargılarla Mücadele Edilmesi Konularında Hizmet İçi Eğitimler Verilecektir.

 

Eylem Alanı 1.3. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Alanında Raporlama Yapmak ve Erişilebilir Biçimlerde Yayınlar Hazırlamak

Faaliyet 1.3.a. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Alanında Yıllık Rapor ve Tematik Raporlar Hazırlanacak ve Kamuoyu ile Paylaşılacaktır.

Faaliyet 1.3.b. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Alanında Farkındalık Artırmak Üzere Erişilebilir Biçimlerde Eğitici ve Bilgilendirici Mahiyette Yazılı ve Görsel Materyaller Hazırlanacaktır.

Faaliyet 1.3.c. Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Alanında İzleme, Veri Toplama ve Haritalama Çalışmaları Yürütülecektir.

Faaliyet 1.3.d. Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Yürütülen Bilimsel Araştırmalar Teşvik Edilecektir.

 

HEDEF 2: AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK İLKESİNİN ANAAKIMLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK

 

Eylem Alanı 2.1. Paydaşlarla Diyaloğu Geliştirerek Ortak Çalışmalar Yürütmek

Faaliyet 2.1.a. Uluslararası Paydaşlarla İş Birliği Geliştirilecek ve Diyalog Sürdürülecektir.

Faaliyet 2.1.b. Ulusal Paydaşlarla İş Birliği Geliştirilecek ve Diyalog Sürdürülecektir.

Faaliyet 2.1.c. Düzenli Aralıklarla İstişare Komisyon Toplantıları Yapılacak, Alt İstişare Komisyonları Teşekkül Ettirilecek ve Mevcut Komisyonların Etkinliği Artırılacaktır.

Faaliyet 2.1.d. Ayrımcılıkla Mücadele Alanında Farkındalığı Arttırmak Amacıyla Paydaşlar Tarafından Düzenlenen Etkinliklere Katılım Sağlanacak ve Paydaşlarla Birlikte Ortak Etkinlikler Gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 2.1.e. Ülke Raporları, Ulusal Eylem Planı Taslakları Gibi Politika Belgelerine Katkı Sunulacak ve Devam Eden Projelere Katılım Sağlanacaktır.

 

Eylem Alanı 2.2. Bireylerin Ayrımcılığa Karşı Hukuken Korunması ve Eşitliğin Sağlanması

Faaliyet 2.2.a. Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Temelinde Ulusal Mevzuat Gözden Geçirilerek Bireylere Yönelik Ayrımcılık İçeren Mevzuat Hükümlerinin Tespiti Yapılacak ve Mevzuatın Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Çalışmalar Yürütülecektir.

Faaliyet 2.2.b. Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Temelinde Uluslararası Mevzuat Gözden Geçirilecek ve İyi Uygulama Örnekleri Belirlenecektir.

Faaliyet 2.2.c. Mevzuat Revizyon Çalışmalarını Yürütmek Üzere Geçici Komisyon Teşekkül Ettirilecektir.

Faaliyet 2.2.d. Ayrımcılık Mağdurlarının Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar Yürütülecektir.

 

Eylem Alanı 2.3. TİHEK Bireysel Başvuru Sisteminin Güçlendirilmesi

Faaliyet 2.3.a. Dezavantajlı Grupların Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Yolları Etkinleştirilecek; İdari Hak Arama Mekanizmalarına Başvurunun Teşvik Edilmesi ve Eşit Fırsatlarla Katılımlarının Sağlanmasına Yönelik Gerekli Altyapı ve İdari Tedbirlerin Alınması Sağlanacaktır.

Faaliyet 2.3.b. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda görev yapmakta olan ve bireysel başvuru yapmak amacıyla görüşme talebinde bulunan kişiler ile görüşme yetkisi bulunan tüm Kurum personeline işaret dili eğitimi verilecektir.

Faaliyet 2.3.c. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından Braille Alfabesi, İşaret Dili, Sesli Betimleme, İnternet Sayfaları ve Mobil Uygulamalar Aracılığıyla Yapılan Bilgilendirmelerin Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Olarak Tüm İletişim Kanallarına Entegre Edilmesi Sağlanacaktır.

Faaliyet 2.3.d. Kurumumuzca Sonuçlandırılan Başvurulara İlişkin Yapısal Ayrımcılık Teşkil Eden Hususlar Tespit Edilecek, Ayrımcılık Yasağı İhlallerine Dair İstatistiki Raporlar Oluşturulacak, Ayrımcılık Yasağı İhlallerine İlişkin İstatistiki Veriler, Faaliyet Raporlarının İçinden Çıkartılarak Bağımsız Bir Yayın Halinde Kamuoyuna Duyurulacaktır.

Faaliyet 2.3.e. Ayrımcılık Yasağına İlişkin İnceleme Yapılan ve Sonuçlandırılan Başvurulara İlişkin Kararların İzlenmesinin Takibi İlgili Kamu ve Özel Sektör Temsilcilerinin Katılımıyla Yapılacak ve Verilen Karar Üzerine Ayrımcı Muamelenin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yol Haritası Belirlenecektir.

 

HEDEF 3: KAMUSAL SÖYLEM BOYUTUYLA İNTERNET KULLANIMINDA VE SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA NEFRET SÖYLEMİ VE AYRIMCI İFADELER BARINDIRAN PAYLAŞIMLARIN ÖNLENMESİ

 

Eylem Alanı 3.1. Nefret Söylemi ve Ayrımcı İfadeler Barındıran Paylaşımların Önlenmesi

Faaliyet 3.1.a. İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcılarının Paylaşımlarında İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi İlişkisini Gözeterek Hareket Etmesi ve Nefret Söylemi İçerikli İfadelerin Paylaşılmasının Önlenmesi İçin Bilinçlendirme ve Farkındalık Faaliyetleri Yürütülecektir.

Faaliyet 3.1.b. Yazılı ve Görsel Basın ile Ana Akım Medya Organlarında Nefret Dilinin İzlenmesi Sağlanacak ve Her Yıl “Basında Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Yasağının İhlali Vakalarına İlişkin İzleme Bülteni” Oluşturularak Kamuoyuyla Paylaşılacaktır.

Faaliyet 3.1.c. Medyada Nefret Söylemi/ Nefret Suçu/ Ayrımcılık/ Önyargı/ Hoşgörüsüzlük İçeren İfadelerin İzlenmesine İlişkin Bağımsız Sivil İzleme Faaliyeti Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Geliştirilecek ve Veri Toplanması Teşvik Edilecektir.

 

HEDEF 4: KADINLARIN İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILIMINI ENGELLEYEN AYRIMCI UYGULAMALARLA MÜCADELE EDİLMESİ

 

Eylem Alanı 4.1. Kadınların İşgücüne Katılımının Engellenmesi İle Bağlantılı Ayrımcılık Yasağı İhlallerinin Tespit Edildiği Başvurulara İlişkin Kararların Kamu ve Özel Sektör Aktörleri ile Doğrudan Paylaşılarak Ayrımcı Uygulamaların Önlenmesi İçin Kamuoyunda Farkındalık Oluşturulması

Faaliyet 4.1.a. Kadınların İşgücüne Katılım Süreçlerinde En Fazla Ayrımcılık Vakası Yaşanan İş Alanları Belirlenecektir.

Faaliyet 4.1.b. Kadınların İşgücüne Katılım Süreçlerinde En Fazla Ayrımcılık Vakası Görülen İş Alanlarından Başlanarak Tüm Sektörlere Yönelik Düzenli Toplantılar Yapılacaktır.

Faaliyet 4.1.c. Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımında Maruz Kaldıkları Ayrımcılık Yasağı İhlalleri Konusunu Havi TİHEK, KDK Gibi Hak Arama Mekanizmaları ile AİHM ve AYM Gibi Mahkeme Kararları Kamuoyuna Duyurulacak ve Farkındalık Çalışmaları Yürütülecektir.

 

Leave a Reply

Doğrulama *Captcha loading...

Pin It on Pinterest